Online Reservation
Check-in
Check-out
Rooms
Adults
Children
Promo Code

ประกาศตำแหน่งงานว่าง

แนะนำโรงแรม

พี พี เอราวัณปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ ณ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการที่พัก อาหาร และด้านการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี ขณะนี้ทางสถานประกอบการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยจะเปิดรับสมัครทั้งผู้ที่มีประสบการณ ์และไม่มีประสบการณ ์ด้านงานท่องเที่ยว และโรงแรม เข้าปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ เป็นจำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ

 • มีประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงาน
 • ที่พัก
 • ยูนิฟอร์ม
 • เงินเซอร์วิสชาร์จ และเงินอินเซนทีฟชาร์จประจำเดือน
 • ตั๋วเรือไป-กลับ ระหว่างเกาะภูเก็ต-เกาะพีพี
 • อาหาร 3 มื้อ (เฉพาะพนักงานประจำที่รีสอร์ท

ลำดับที่ ตำแหน่ง
จำนวน คุณสมบัติ
1 Executive chef
(หัวหน้าพ่อครัว)
1
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35-50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานครัว ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2 Sous Chef
(รองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่)
1
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35-50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานครัว ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
3 Thai-Chinese Cook
(กุ๊กไทย-จีน)
2
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานครัวไทยจีน 2 ปี ขึ้นไป
4 Europe Cook
(กุ๊กยุโรป)
2
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานครัวยุโรป 2 ปี ขึ้นไป
5 พนักงานต้อนรับ
(Reception)
2
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานแผนกต้อนรับ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • รักในงานบริการ
6 พนักงานรับจองห้องพัก
(Reservation)
2
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานรับจองห้องพัก หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • รักในงานบริการ
7 Room boy/Room maid
(พ่อบ้าน/แม่บ้าน)
3
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีปะสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8 Housekeeper Clerk
(ธุรการแผนกแม่บ้าน)
1
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการ 1 ปี ขึ้นไป
9 Cashier
(พนักงานเก็บเงิน)
2
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านงานบัญชี และมีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแคชเชียร์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
10 Night Auditor
(ผู้ตรวจสอบภาคกลางคืน)
1
 • เพศชาย
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านงานบัญชี และมีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแคชเชียร์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
11 Waiter/Waitress
(พนักงานเสิร์ฟ)
5
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีทักษะฟัง พูด ภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน อดทน และเจตคติที่ดีต่องานบริการ ตลอดจนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
12 Bartender
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม)
2
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 18-40 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้
 • มีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
13 Technician
(ช่างซ่อมบำรุงอาคาร)
3
 • เพศชาย วุฒิ
 • อายุ 22-45 ปี
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่าง
 • มีความรู้ความชำนาญในงานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป และมีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน และเจตคติที่ดีต่องานบริการ
14 พนักงานฝึกหัดงานโรงแรม
หลายอัตรา
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีพื้นฐานการใช้งานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานบริการโรงแรม และมีความมุ่งหวังที่จะทำงานโรงแรมเป็นอาชีพ
 • มีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
15 พนักงานบริการผู้โดยสารบนเรือท่องเที่ยว หลายอัตรา
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีพื้นฐานการใช้งานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จำนวน
2
รูป
2. ใบรับรองคุณวุฒิ (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)      

วิธีการรับสมัครสมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานกรุงเทพฯ
แผนกบุคคล บริษัท โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ แอน แทนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
302/15 ม. 6 การเคหะท่าทราย ถ. ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-5916568-70 ต่อ 14 โทรสาร. 02-5916571 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น-17.00 น )
e-mail address : suwajee@phiphinatural.com

หมายเหตุ มีสวัสดิการอาหาร ที่พัก ยูนิฟอร์ม และค่า service chargeประจำเดือนทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่เกาะพีพี จ.กระบี่

UPDATE 20/03/2554